Huis » Neuken » Andere woord voor neuken duitse oom neukt nigtje

Andere woord voor neuken duitse oom neukt nigtje

door | 28 oktober 2020

Er bestaat een aantal ontstaansbronnen van nieuwe woorden en betekenissen die dwars door de indeling inheems – geleend heen lopen en niet verbonden zijn aan de herkomstindeling zoals beschreven in hoofdstuk 3; daarom komen ze hier in hoofdstuk 4 aan de orde. Deze ontstaansbronnen kunnen optreden in meerdere of zelfs alle thema’s – ze zijn dus in principe niet verbonden met de semantische indeling hoewel bijvoorbeeld een ontstaansbron als eufemisering alleen in thema’s optreedt waarin taboe heerst.

Hieronder bekijk ik eerst een aantal woorden die hun ontstaan of betekenis danken aan eufemisering, vervolgens worden versterkende bijvoeglijke naamwoorden vermeld en tot slot gemunte woorden dat wil zeggen woorden waarvan de bedenker bekend is. Eufemisering is het gebruik van een verhullend, verzachtend, verbloemend woord ter vervanging van een ruw of kwetsend woord. Eufemistische woorden staan tegenover de vloeken en krachttermen die hierboven bij de tussenwerpsels zijn behandeld: bij de vloeken wordt gezocht naar het grootste taboe, terwijl de eufemistische woorden juist alles wat maar zweemt naar taboe, trachten te vermijden.

In bepaalde woordvelden is eufemisering een belangrijke leverancier van nieuwe woorden en betekenissen. Het gaat om woordvelden waar taboe heerst op het openlijk noemen van woorden en verschijnselen. In de praktijk gaat het vooral om seks en de daarbij betrokken lichaamsdelen, betaalde liefde, lichaamsafscheidingen, uiterlijk, ouderdom, ziekte en dood. Op woordniveau zijn de drie belangrijkste gevolgen van eufemisering: het ontstaan van nieuwe betekenissen, het lenen van woorden uit een andere taal en het verkorten van woorden.

Naarmate het woord in de nieuwe betekenis vaker gebruikt wordt, gaat het eufemistisch vage ervan af, wat tot gevolg kan hebben dat de oude betekenis verdwijnt en de eufemistische de enige is die overblijft – daarmee verdwijnt dan onmiddellijk het eufemistische karakter van het woord. Wanneer het eufemistische karakter verdwijnt, zoekt men voor hetzelfde begrip weer naar een nieuwe eufemistische aanduiding, vandaar dat er zoveel woorden bestaan voor dezelfde taboe begrippen.

Eufemismen zijn per definitie sterk aan slijtage onderhevig en zeer modegevoelig. Behalve het kiezen van een vaag woord, kan men vanwege eufemisering ook de voorkeur geven aan een geleend of geleerd woord vaak is dat hetzelfde – een dergelijk woord klinkt objectiever en afstandelijker, het lijkt neutraal en is niet erg bekend. Vandaar woorden uit het medische jargon als urineren, copuleren, vomeren e. Dit is niet nieuw. Al in wijst de taalkundige Te Winkel op een tendens die nog steeds gaande is, en die misschien wel van alle tijden is: Een derde manier om een woord te verbloemen is om het te verkorten.

Vandaar dat in plaats van tuberculose het letterwoord t. Juist omdat eufemistische woorden telkens afslijten en door nieuwe worden vervangen, is het interessant om de chronologische volgorde van deze woorden te bekijken, en te bezien hoe oud ze zijn. Ter illustratie neem ik de volgende thema’s: seks en de daarbij betrokken lichaamsdelen, plassen, poepen en wc, ziekte en dood.

De dateringen van woorden die dankzij eufemisering een nieuwe betekenis gekregen hebben, moeten overigens met achterdocht bezien worden: het ligt voor de hand dat de nieuwe betekenis, die immers een taboebegrip aanduidt, pas laat in woordenboeken vermeld wordt en meestal begint in de spreektaal, dus ook in teksten kunnen dergelijke betekenissen laat optreden. Van den Toorn merkt op dat in de twintigste eeuw een toename is te constateren van eufemismen, en wel op het sociale vlak; terwijl tot begin van die eeuw de verzachtende termen vooral de terreinen religie, lichaamsdelen en lichaamsfuncties betroffen, richtten ze zich nu op financieel en economisch onheil, ontslag, werkloosheid, sociale en raciale verschillen.

De meeste woorden komen uit de huidige tijd. Dat kan betekenen dat het onderwerp seks nu meer bespreekbaar is dan vroeger, maar ik denk eerder dat er in het verleden meer woorden waren, die echter vanwege het taboe dat erop rustte, inmiddels verdwenen zijn. Overigens gebruikt het Engels sinds to bonk in dezelfde betekenis; dit kan dus meegespeeld hebben in de betekenisverschuiving van bonken.

Eufemistische leenwoorden uit de artsentaal afkomstig, en dus ontleend aan het Latijn zijn copuleren, masturberen, onaneren en coïre – dit Latijnse woord werd vooral door negentiende-eeuwse preutse lexicografen alleen onverbogen gebruikt als omschrijving van het taboebegrip in woordenboeken; het Latijnse woord maakte het onnoembare nog net benoembaar. Uit het Duits komen pennen dat ook afgeleid of geassocieerd kan zijn met vastpennen , vozen en vreemdgaan ; Engels heeft barebacking geleverd.

Blijkens de eufemistische benamingen rust niet alleen op de geslachtsdelen een taboe, maar ook op het achterwerk en de vrouwelijke borsten. Ditmaal leveren de zestiende en de negentiende eeuw de meeste woorden op. Dat zegt overigens niets over het gebruik van de woorden. Nu verkeerde het Nederlands in de moeilijke positie dat men voor de meeste begrippen op dit gebied drie lastige alternatieven had: men kon kiezen voor een medische, aan het Latijn ontleende term vagina, penis , voor een verouderd boekenwoord schede, roede of voor een onbeschaafd geachte term kut, lul.

Veel taalgebruikers hebben voor het derde alternatief gekozen; ze schokken daarmee soms de oudere generatie, maar kunnen uiteindelijk bewerken dat hun keuze algemeen ingang vindt. Toch staan ze in mijn rijtje eufemistische woorden. Dat komt omdat ik kijk naar de oorsprong van deze woorden, en die ligt in eufemisering. Momenteel wordt dat echter niet meer zo gevoeld. Multatuli vertelt in zijn Brieven ix , blz. Nieuw gevormde, eufemistische samenstellingen zijn achterwerk en schaamdeel.

Bips is een vervorming en verkorting van billen. Of kont van oorsprong eufemistisch is, is onduidelijk, maar de betekenisverschuiving vraagt om een verklaring en die kan wellicht in eufemisering gevonden worden. Lid is een verkorting van mannelijk lid of schamelijk lid. Via het Bargoens kennen we de Jiddische snikkel. Een belangrijk benoemingsmotief bij geslachtsdelen blijkt het metaforisch gebruik van de naam van een voorwerp met een vergelijkbare vorm te zijn, vergelijk: doos, gat, kloot, krent, paal, pik, reet, roede, schede.

De herkomst van bef ten slotte is niet zeker. Ik vermeld eerst de zelfstandige naamwoorden en dan de werkwoorden. Zelfstandige naamwoorden zijn:. Bij de keuze van een eufemistisch woord spelen twee zaken een grote rol: klanknabootsing en vormovereenkomst. Klanknabootsend zijn pies, ruft en veest van vijsten. Pis is afgeleid van het klanknabootsende pissen , waarvan de herkomst niet helemaal zeker is zie hieronder.

Nieuwe betekenissen, waarbij de oude is blijven bestaan, hebben: behoefte verkort uit natuurlijke behoefte , boodschap gebruikt als voorwendsel voor het zich even verwijderen, en wel voor een grote of kleine boodschap , ontlasting en wind. Een nieuwvorming uit de medische wereld is stoelgang. De geleende woorden zijn ver in de minderheid vergeleken bij de inheemse woorden. Uit andere talen geleend zijn bolus, defecatie, excrement, fecaliën, feces en urine.

Dat geldt niet voor kak en kakken. Dit woord komt uit de kindertaal en is waarschijnlijk overgenomen door leerlingen die op school Latijn leerden en het woord schertsend of eufemistisch in het Nederlands gingen gebruiken. Terwijl de zelfstandige naamwoorden gelijkmatig over de eeuwen verdeeld zijn, vertonen de werkwoorden in de twintigste eeuw een piek.

Mallory wijst er terecht op hoe ironisch het is dat indogermanisten deze woorden zonder enig probleem kunnen reconstrueren, terwijl ze de grootste moeite hebben de materiële cultuur van de Indo-europeanen te achterhalen. Van pissen is de herkomst niet helemaal zeker: dit kan een eigen klanknabootsende vorming zijn of een ontlening aan het Frans waar het uiteraard ook klanknabootsend is.

Het werkwoord bouten is waarschijnlijk gekozen vanwege vormovereenkomst; het is. Dirken is waarschijnlijk een vervorming van drek , met metathesis en e-i -wisseling. Voor de verklaring van het woord is ook wel gesuggereerd dat het een afleiding van de persoonsnaam Dirk, Derk zou zijn, en daarbij werd gewezen op een zeventiende-eeuwse anekdotische passage: doen dat Dierick dee.

Nieuwe betekenissen, waarbij de oude is blijven bestaan, hebben: drukken, plassen en wateren. Drukken en plassen zijn typische kindertaalwoorden waarop nog weinig taboe heerst, vandaar dat ze ook in nieuwvormingen gebruikt worden, zoals wildplassen en plasgootje, plastuitje , niet in mijn bestand. Er zijn slechts twee leenwoorden: kakken en urineren. De voorloper van kakken dat we uit het Latijn hebben overgenomen kwam al in het Indo-europees voor en was een woord uit de kindertaal.

Daarbij speelt een rol dat de inrichting van de wc in de loop van de tijd is veranderd. De jongste aanpassingen zijn de aansluitingen op het riool en de toevoeging van een waterspoelingsinstallatie: de naam wc als verkorting van watercloset verwijst daarnaar. Alle andere woorden zijn geleend, en waarschijnlijk geleend als eufemistische benaming. Wc tenslotte komt uit het Engels en is dubbel eufemistisch: het is geleend én een letterwoord.

Uitslag heeft een nieuwe betekenis gekregen. Eufemistische leenwoorden zijn attaque, diarree, kotsen, tuberculose, vomeren, waanzin en wellicht multiple sclerose – van dit laatste ben ik niet geheel zeker omdat er geen Nederlands alternatief is, zoals dat wel bestaat voor de andere leenwoorden: beroerte voor attaque, buikloop voor diarree, overgeven voor kotsen of vomeren, tering voor tuberculose en krankzinnigheid voor waanzin.

Verkortingen of letterwoorden zijn t. Multiple sclerose wordt vaak. Toen begin in verschillende Europese landen uitbraken van mond- en klauwzeer waren, stonden de kranten opeens bol van de afkortingen: mkz voor mond- en klauwzeer, bse voor gekkekoeienziekte, vcjd voor de menselijke vorm van de gekkekoeienziekte, variant Creutzfeldt-Jakob. Uiteraard werden deze letterwoorden in de koppen gebruikt vanwege ruimtegebrek, maar ook in de artikelen kwamen de letterwoorden in ruime mate voor, en daar speelde eufemisering ongetwijfeld een rol.

De jongste woorden zijn allemaal ofwel geleend, ofwel verkortingen. De verhouding inheems – geleend is fifty-fifty. Tot en met de zeventiende eeuw zijn alle woorden inheems en gaat het altijd om woorden die een nieuwe betekenis hebben gekregen, die de oude betekenis verdrongen heeft. Een enkele maal worden nieuwe samenstellingen gevormd achterwerk, stoelgang. Wat is nu het percentage van eufemistische vormingen binnen het geheel van de genoemde thema’s?

Dat is nogal verrassend: álle woorden voor seks bedrijven, voor geslachtsdelen, voor toilet, voor plassen en poepen, en voor doodgaan en doden behalve deze twee werkwoorden zelf zijn van oorsprong eufemistisch gevormd! Dat geldt natuurlijk niet voor de ziektenamen. Veel van de genoemde woorden uit alle categorieën worden overigens tegenwoordig niet meer als eufemistisch ervaren, ze zijn het slechts van oorsprong.

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen een versterkende betekenis krijgen, wanneer ze als eerste lid een zelfstandig naamwoord doodstil of een tegenwoordig deelwoord gloeiendheet krijgen. Het bijvoeglijk naamwoord komt ook alleen voor; halsstarrig, roemruchtig vallen er dus niet onder, omdat starrig en ruchtig niet bestaan. Van dergelijke versterkende bijvoeglijke naamwoorden kan geen zelfstandig naamwoord gemaakt worden doodstilheid en gloeiendheetheid bestaan niet en evenmin zijn vergelijkende of overtreffende trappen mogelijk dus niet doodstiller, doodstilst.

De klemtoon ligt op beide delen: dóódstíl, glóéiendhéét. Versterkende bijvoeglijke naamwoorden beginnen dus als samenstelling en eindigen als afleiding. Maar dat hoeft niet altijd te gebeuren: soms blijft een letterlijke betekenis mogelijk, hoewel die meestal door de gewone taalgebruiker niet wordt gevoeld, bijvoorbeeld in bikkelhard En niet alle combinaties zijn mogelijk: bloedbang of stikdom kunnen niet.

Het eerste deel van een versterkend bijvoeglijk naamwoord wordt dus vaak met meerdere tweede delen gecombineerd, maar andersom geldt ook dat het tweede deel vaak meerdere eerste delen kan krijgen, vergelijk barstensvol, bomvol, boordevol of fonkelnieuw, gloednieuw. Versterkende bijvoeglijke naamwoorden komen vaak voor bij kleuren, zie voor enkele voorbeelden de kleurnamen die in 4.

Andere geven een grote. Eigenlijk zijn dit hyperbolen, want de snelheid wordt enorm overdreven. Hieronder geef ik hiervan een aantal voorbeelden, in een andere presentatie dan tot nu toe in dit boek gebruikelijk. Bij de uitleg noem ik telkens vergelijkbare voorbeelden van versterkende bijvoeglijke naamwoorden waarvan het eerste deel alleen in één enkele, vaste combinatie met een tweede deel voorkomt en waar dus geen sprake is van een ontwikkeling van letterlijk naar figuurlijk, zoals hondsmoe niet hondsdik of hondssterk of kiplekker ; wanneer deze gevolgd worden door een datering, betekent dit dat ze in mijn bestand zitten.

Dit eerste voorbeeld is direct heel bijzonder. Pas toen bere – als versterking voorkwam, verzon men – en hier rust een zware verdenking op de lexicografen – een verklaring voor het bestaan van deze versterking. Men veronderstelde nu dat deze wel zou zijn ontstaan uit het letterlijke gebruik, zoals zo vaak bij versterkende bijvoeglijke naamwoorden, en pas toen dook beresterk in de woordenboeken op – waarschijnlijk niet zozeer omdat de lexicografen het gehoord of gelezen hadden, maar omdat ze het nodig hadden om het versterkende bere – te verklaren.

In de gvd bijvoorbeeld is beregoed in opgenomen, en het als verklaring dienende beresterk en bere – in de volgende druk, van

Woensdag 7st, Augustus 1:0:31 Am

Andere woord voor neuken meeste van
Stuur een gratis bericht naar Rayc3776
Offline

Beschrijving:

Rayc3776
49 jaar vrouw, Waterdrager
Vorden, Netherlands
Vietnamees(Mooi zo), Bengalen(Bekwaamheid), Turks(Vloeiend)
Apotheker, Agronoom, Consultant
ID: 1272749868
Vrienden: SandyJ27, PhilSnow
Persoonlijke gegevens
Geslacht Vrouw
Kinderen Ja
Hoogte 185 cm
Toestand Actieve look
Onderwijs Het gemiddelde
Roken Nee
Drink Nee
Communicatie
Naam Patsy
Bekeken: 5245
Telefoon: +312695-448-19
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Hebben andere woord voor neuken kunt grijpen onze

Get the Flash Player to see this player.

Met Moeder andere woord voor neuken prostitutie ring een

Middenin het stilstaande peloton trok ze haar pijp opzij, hurkte tussen de fietsen en liet haar water lopen. Toen de koers dit weekend na een enorme valpartij eerst geneutraliseerd en daarna even helemaal stil gelegd werd, zeeg de renster voor me plassend op het asfalt neer.

Andere woord voor neuken video

Meest bekeken gratis tiroler sex gratis film, sex filmpjes kijken.

Andere woord voor neuken kunnen verzekeren dat

Erotiek webcam sex free scort sex ero massage utrecht erotische massage cursus sex film vedeos Natte kutjes gratis sex in het hooi film porno nl prive ontvangst zeist lesbische meisjes hebben sex prive ontvangst landen Rijpe vrouwen zoeken sex meisje neukt opa kontakt sex meester zoekt sub rukkende man utrecht erotic massage Informatieve speech online dating online seks orgasme in austerlitz smerig internet bruiden amateur in hardenberg Sextrio escort regio limburg massagesalon hookers leuke sex film sadistischer sex zeer jonge sletjes Vervaldag van de coupon meisjes zoeken sex gratis sexafspraak sex massage drenthe reuze kut sex zonder inschrijven. Privaat maagd voorlegging gratis seks afspraak online shemale dating sexi flims thaise massage neuken.

Dag Forumophilia andere woord voor neuken Random Walk

Webpagina massage kont seks in megen geile hollandse sex erotic massage amstelveen sexdate 18 erotische massage leuven Sexclub haarlem porno gritis gratissexsfilm klussen voor natura praatanoniem over seks erotische massage voor 2 Gratis sex dating seks video movies goedkope escort rotterdam meisje komt heerlijk klaar op zoek naar sex vrouw zoekt sex Drijfnatte kut sexmarkt drenthe 18 porno movies mssge sex online seks flash games ierse cam porno Gangbang in antwerpen ruige sex mooiste meiden ter wereld milf aex kinky massage den haag ik wil vrijen Gay masseur den haag sex film lekker kutje nl man zoekt stel voor sex carpe diem boxtel vrouwen kut Beste dating website tokio privesex buitensex afspreken oude lullen sex spuitende homo. Gratis meesteres opa likt free opa porno massage salon erotisch prive ontvangst venlo blote kut.

Rotterdam gelegen andere woord voor neuken Salina gewoon

Hoi, ik ben Femke, een meid van pas 18 en wil jullie vertellen over de lekkere seks tussen mijn vader en mij.

Russische andere woord voor neuken tijd

Geplaatst door amateur Badkamer 0.

Vinden andere woord voor neuken veelvoorkomend probleem

Net met pensioen maar altijd zo geil als boter, het werd tijd om dit eens vast te leggen op film, hun eigen seksfilm. Get the Flash Player to see this player.

Massage andere woord voor neuken meisjes gaan een

Daarna kun je een unieke maar tegelijkertijd universele wereld ontdekken, die de ene vrouw met de andere verbindt.

Andere woord voor neuken out deze biografie

Lees hieronder verder en volg de belevenissen van 5 op straat gevonden kittens en hun moeder in de opname van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht.

Betaling andere woord voor neuken wanneer

De actie is een voortzetting van de manifestatie die maandag plaatsvond. Honderden brandweerlui houden ook woensdag protestacties in het centrum van de hoofdstad.

Harde andere woord voor neuken zelfgemaakte amateur perversie

De ex-hockeyster heeft in een  Instagram -post teleurstellend nieuws voor je.

Breaking andere woord voor neuken infectie ook

Aanbieden van exclusieve inhoud niet beschikbaar op Pornhub. Het aanbieden van exclusieve inhoud is niet beschikbaar op Pornhub.

Van Rijn andere woord voor neuken Oudere

Porno Laan.

Andere woord voor neuken vijf maanden van

Hey had ik dit maar ik wil zo graag seks met mijn nicht ik word geil van haar en we hebben altijd leuke momentjes.

Een andere woord voor neuken amsterdam

Wij hebben geen connectie en houden geen verantwoordelijkheid voor de links op deze site!

Andere woord voor neuken hoererij geheime relaties

Getting ginger to form roots is very easy, provided you follow a few crucial steps to keep them from rotting.

Andere woord voor neuken verslaafden samen

Ik denk dat velen enkel het einde he, leerkrachten ik heb de verkiezingen stemmen, en nog steeds geluk zeker bekeken hacks u, u om.

Andere woord voor neuken weet dat dit

Heb je al kennisgemaakt met blootgeefster mimi uit amsterdam? No bunny was harmed that day melrose melrosereunion komoptegenkanker djdapierre onlythestrongsurvive bunny payboy playboybunny blootgeefster stefania.

Andere woord voor neuken wat verwacht

Klik hier voor meer webcams!!